Jelentkezés lap

2. sz. melléklet

Jelentkezési lap a(z)

 

BIHARI JÁNOS

Alapfokú Művészeti Iskolába

 

            1. Jelentkező tanuló:

            - neve:……………………………………………………………………………………………

            - telefonszáma:…………………………………………………………………………………...

            - neme: lány, fiú

            - születési helye és ideje:………………………………………………………………………...

            - lakcíme:………………………………………………………………………………………...

            - tartózkodási helye:……………………………………………………………………………..

            - állampolgársága : magyar

                   egyéb:

            - nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a

              tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma:…………………………………………...

            - társadalombiztosítási azonosító jele:…………………………………………………………..

            - oktatási azonosító száma:……………………………………………………………………...

 

            2. Apa (törvényes képviselő) neve: ……………………………………..Tel.:………………..

            - lakcíme:………………………………………………………………………………………...

            - tartózkodási helye:……………………………………………………………………………..

            3. Anyja születéskori neve: ……………………………………………..Tel.:…………………

            - lakcíme:………………………………………………………………………………………...

            - tartózkodási helye:……………………………………………………………………………..

            4. Tanszak, amelyre a felvételét kéri: 1……………………………

                                                                       2…………………………....

                                                                       3……………………………

 

            Amennyiben magasabb évfolyamra kéri felvételét, az évfolyam megjelölése:…………………..

 

            5. Annak az iskolának a megnevezése és címe, melyben a tanuló tankötelezettségét

            teljesíti:………………………………………………………………………………..………

            - évfolyam száma: …………

            6. Jegyzet, megjegyzés:

 

            Beírási napló száma:*…………………………………………………………………………………..

            * Az intézmény tölti ki.

 

 

 

 

 

         Nyilatkozat

 

  • Nyilatkozom, hogy gyermekem nem jár másik alapfokú művészeti iskolába.

 

  • Nyilatkozom, hogy gyermekem másik alapfokú művészeti iskolába is jár.

 

 

            A másik intézmény

 

            - neve: ……………………………………………………………………..……...…...

            - címe: …………………………………………………………………………….…..

 

            - Térítési díj fizetése ellenében igénybe vett heti foglalkozások száma: ………......

 

            - Tandíj fizetése ellenében igénybe vett heti foglalkozások száma: ……….........…

 

            - művészeti ág megnevezése:………………………………………………………….

 

 

            7. Alulírott nyilatkozom, hogy

 

  • gyermekem hátrányos helyzetű

 

  • gyermekem halmozottan hátrányos helyzetű

 

  • gyermekem testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, autista

 

 

            Tudomásul veszem, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló jogerős határozat bemutatása feltétele a tanulónak járó kedvezmény                         igénybevételének.

 

            8. Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy intézményünkben a köznevelési törvénynek megfelelően iskolai rendszerű képzés folyik. A beiratkozás egy tanévre szól!                   Felhívjuk a figyelmét, hogy tanév közi kimaradás esetén is be kell fizetni az egész évi térítési díjat! A beíratott tanuló évközi kimaradása csak akkor indokolt, ha állandó                lakcíme megváltozik, vagy orvosilag igazolva olyan betegségben szenved, mely a tanulmányainak  folytatását nem teszi lehetővé.

 

            9. Alulírott nyilatkozom, hogy a Házirend egy példányát átvettem.

 

            10. Alulírott nyilatkozom, hogy a szolgáltatás megállapított térítési díját, tandíját az iskola által szabott időben és módon megfizetem, és tudomásul veszem, hogy a                       térítési díj vagy tandíj fizetésének engedély nélküli elmaradása az oktatásból való kizárással járhat.

 

           

            11. Elfogadom, hogy a zeneiskola rendezvényein hang és kép felvétel készülhet, hozzájárulok, hogy az intézmény reklámjában és dokumentációjában ez                           megjelenhessen.

 

 

 

 

 

            ……………………………., 20……..év.  ………………….…. hó  ……… nap

 

 

 

 

           ……………………………………...

              szülő (jelentkező) aláírása

 

Térítési díjak