Pedagógus értékelő szabályzat

3. számú melléklet: Értékelési szabályzat

 

 

 

 

 

 

 

A Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola

pedagógus értékelési szabályzata

 

 

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 2017. szeptember 1 –jén hatályba lépő 65.§ (1a) bekezdése alapján a 2017. szeptember 1-jei pedagógus-illetményemelést az intézményvezető, kompetencia és teljesítmény alapú értékelés alapján, az egyes pedagógusok között különbséget téve, eltérő mértékben is meghatározhatja a köznevelési intézmény állományába tartozó pedagógusok részére.

A differenciálás alapját képező szempontrendszert az intézmény kidolgozta, a nevelőtestület jóváhagyta.

Az értékelés évente történik.

 

 

PEDAGÓGUS ÉRTÉKELŐ LAP

Tanév: …………………………

 

Az értékelt pedagógus neve: ………………………………………………………..

 

Sorszám

Szempont

Átlagos teljesítmény

Átlag fölötti teljesítmény

Kiemelkedő teljesítmény

1

Kiemelkedő színvonalú szaktanári munka jellemzi, részt vesz versenyeken, fesztiválokon, sikeresen pályára irányítja tehetséges növendékeit.

 

 

 

2

Felkészíti a növendékeket a különféle iskolai és iskolán kívüli hangversenyekre, vetélkedőkre.

 

 

 

3

„Az A" tagozatos és a hátrányos helyzetű tanulókat kitartóan, eredményesen oktatja, felzárkóztatja.

 

 

 

4

Aktívan részt vesz szakmai továbbképzéseken, valamint folyamatos önképzésen.

 

 

 

5

Szerepet vállal a tanszaki közösség, és a nevelőtestület aktuális feladataiban.

 

 

 

6

Segíti a pályakezdő fiatalok, vagy az iskolába újonnan került kollégák beilleszkedését.

 

 

 

7

Munkájára jellemző a következetesség, adott esetben a rugalmasság, észrevételei, értékelései reálisak.

 

 

 

8

Javaslataiban építő, átgondolt, céltudatos.

 

 

 

9

Megfelelő partneri kapcsolatot alakít ki a szülőkkel és az iskola partnereivel.

 

 

 

10

A gyerekekkel való kapcsolata barátságos, megértő, érzékeny tanítványai tanórákon kívüli problémáira.

 

 

 

 

 

 

11

Megfelelő partneri és szakmai kapcsolata van az iskolavezetéssel és munkatársaival.

 

 

 

12

Rendszeres kapcsolatot tart növendékei szüleivel és más tantárgyakat tanító kollégákkal.

 

 

 

13

Magatartása, külső megjelenése, viselkedése példamutató a tanulók és a többi nevelő számára.

 

 

 

14

A vezetői döntéseket, utasításokat, határidőket betartja, valamint a szakmai munkához szorosan kapcsolódó adminisztratív és egyéb feladatokat naprakészen ellátja.

 

 

 

15

Részt vesz a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényeken, kötetlen összejöveteleken.

 

 

 

16

Kezdeményezi, illetve támogatja újszerű, fejlesztő foglalkozások beindítását, a szakmai munka tartalmi megújítását, az iskolai innovációk, jó gyakorlatok kidolgozásában, megvalósításában, aktívan részt vállal.

 

 

 

 

 

Tanszakvezetői ÉRTÉKELŐ LAP

 

Tanév: …………………………

Az értékelt pedagógus neve: ………………………………………………………..

 

Sorszám

Szempont

Átlagos teljesítmény

Átlag fölötti teljesítmény

Kiemelkedő teljesítmény

1

Elkötelezett a pedagógiai programban megfogalmazott küldetés és értékrend érvényre juttatása iránt, és példát mutat ezek betartásában.

 

 

 

 

2

Az iskolavezetést segítve részt vesz a meghallgatások, hangversenyek, vizsgák, zenei versenyek és egyéb rendezvények megszervezésében, lebonyolításában.

 

 

 

 

3

 A tanszak tanárainak bevonásával meghatározza a tanszaki meghallgatások és vizsgák, versenyek követelményeit, megszervezi és levezeti azokat.

 

 

 

 

4

Felügyeli a tanszak eszközállományát, közreműködik a leltározásban és a hangszerek elosztásában. Intézkedik, és javaslatokat tesz a hangszerek és eszközök beszerzésével, javíttatásával és karbantartásával kapcsolatosan.

 

 

 

 

5

 

 

Részt vesz a beiskolázási folyamat irányításában

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Fontosnak tartja a tanszaki közösség formálását, az emberi kapcsolatok javítását. Támaszkodik munkatársai ötleteire, javaslataira, meghallgatja kritikájukat és lehetőség szerint figyelembe veszi azokat. Segíti az újonnan belépő, és a fiatal pályakezdő kollégák munkáját.

 

 

 

 

7

Élére áll az új kezdeményezéseknek, fejlesztéseknek, jobbításoknak.

 

 

 

 

8

Szinten tartja saját felkészültségét továbbképzésekkel, önképzéssel.

 

 

 

 

9

Tiszteletben tartja a szülők, tanulók és munkatársak személyiségét. Stílusa figyelmet, megértést, jóindulatot sugároz a növendékek, szülők és a pedagógus kollégák felé.

 

 

 

 

  

 

 

Igazgatóhelyettesi ÉRTÉKELŐ LAP

 

Tanév: …………………………

 

Az értékelt pedagógus neve: ………………………………………………………..

 

Sorszám

Szempont

Átlagos teljesítmény

Átlag fölötti teljesítmény

Kiemelkedő teljesítmény

1

Közreműködik az intézmény stratégiai terveinek elkészítésében és felülvizsgálatában. Figyelemmel kíséri az intézményi dokumentumok összhangját a változó jogszabályokkal, érvényt szerez e dokumentumokban foglaltaknak. (Alapító Okirat, PP, SZMSZ, Házirend, stb.)

 

 

 

 

2

Közreműködik a munkaterv, a továbbképzési terv elkészítésében, megvalósításában, a minősítések és a tanfelügyeleti ellenőrzések lebonyolításában.

 

 

 

 

3

A nagy múltú intézmény hagyományainak megfelelően, méltó módon képviseli a zeneiskolát városi, regionális, országos és külföldi fórumokon, kulturális rendezvényeken és az országos szakmai szervezetek munkájában.

 

 

 

 

4

Részt vesz a fenntartó rendezvényein. Kapcsolatot tart a település önkormányzatával. Menedzseli az intézményt, folyamatos kapcsolatot tart a médiákkal.

 

 

 

 

5

Kapcsolatot tart fenn és koordinálja a partnerekkel való együttműködést (tanulókkal, szülőkkel, partneriskolákkal, fenntartóval, stb.), és az iskola telephelyeivel.

 

 

 

 

6

Pályázati lehetőségek keresésével és pályázatok írásával és íratásával segíti az intézmény működését. Lehetőség szerint mindent megtesz a szükséges erőforrások megteremtésére a kitűzött feladatok teljesítéséhez. Segíti és támogatja a tanárok önképzését, továbbképzését.

 

 

 

 

7

Figyelemmel kíséri, hogy az újonnan belépő dolgozók megfelelnek-e a velük szemben támasztott intézményi követelményeknek, segíti a fiatal, kezdő kollégák munkáját.

 

 

 

 

8

Részt vesz a beiskolázási folyamat irányításában, megszervezésében. Aktívan közreműködik az iskola tantárgyfelosztásának elkészítésében. A naplókat és egyéb tanügyi dokumentumokat rendszeresen ellenőrzi.

 

 

 

 

9

Részt vesz a meghallgatások, hangversenyek, vizsgák, zenei versenyek és egyéb rendezvények megszervezésében, lebonyolításában. Aktívan közreműködik a nevelőtestületi és egyéb értekezletek, szakmai összejövetelek, táborok, kirándulások előkészítésében és lebonyolításában.

 

 

 

 

10

Támaszkodik a belső partnerek (tanárok, munkatársak) ötleteire, javaslataira és meghallgatja panaszaikat, kritikájukat és lehetőség szerint figyelembe veszi ezeket. Tiszteletben tartja a szülők, tanulók és munkatársak személyiségét.

 

 

 

 

11

Élére áll az új kezdeményezéseknek a fejlesztéseknek, jobbításoknak, szinten tartja saját felkészültségét továbbképzésekkel, önképzéssel.

 

 

 

 

12

A tantestületet érintő döntések előtt, lehetőséget biztosít konzultációra, a vélemények kifejtésére. Tiszteletben tartja a tanári és a tanszakvezetői autonómiát.