Közzétételi lista

039968

Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola

2740 Abony, Kálvin János utca 1

 
 

Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik.

 

 

1.  Intézmény adatai

OM azonosító:                 039968

Intézmény neve:              Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola Székhely címe:   2740 Abony, Kálvin János utca 1 Székhelyének megyéje:         Pest

Intézményvezető neve:   Bakosné Kocsi Judit Telefonszáma:                                        53/360037

E-mail címe:                    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2019.01.24.

 

 

 

Ellátott feladatok:

-alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

 

  1. 2.  Fenntartó adatai

 

Fenntartó:                                Ceglédi Tankerületi Központ

Fenntartó címe:                       2700 Cegléd, Malom tér 3.

Fenntartó típusa:                     tankerületi központ

Képviselő neve:                      Fodor Gábor

Telefonszáma:                        0630/626-6536

E-mail címe:                            This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

  1. 3.  Az intézmény működő feladatellátási helyei

 

14      - Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola Kálvin János utca 11. szám alatti Telephelye (2740 Abony, Kálvin János utca 11.)

Ellátott feladatok:

-  alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

15     - Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola Szelei úti Telephelye (2740 Abony, Szelei út 1.)

Ellátott feladatok:

-  alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

019 - Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola Báthory István utcai Telephelye (2740 Abony, Báthory István utca 2.)

Ellátott feladatok:

 

-  alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

021 - Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola (2740 Abony, Kálvin János utca 1)

Ellátott feladatok:

-  alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

 

  1. 4.  Intézmény statisztikai adatai

 

 

 

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint

2018-as statisztikai adatok alapján

 

 

 

 

 

 

 

 

nevelésb

en, oktatásb an résztvev ők

résztvev

ők

 

Óvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Általános iskola

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Szakközépiskola

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Szakiskola, készségfejlesztő iskola

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Gimnázium

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Szakgimnázium

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Fejlesztő nevelés - oktatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Összesen (s01+s02+...+s07)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Alapfokú művészetoktatás

4

332

205

0

0

20

14

0

0

24

0,00

3

3

Kollégium

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Logopédiai ellátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Nevelési tanácsadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Szakértői bizottsági tevékenység

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Konduktív pedagógiai ellátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Gyógytestnevelés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Pedagógiai-szakmai szolgáltatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

 

Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat

2018-as statisztikai adatok alapján

 

 

Óvodá ban foglalk oztatot t

1-4.

évfolya mon

5-8.

évfoly amon (ált. iskolá ban, gimná ziumb an)

Gimnázium 9-12. évfolyamán, szakközépiskolában, szakiskolában, készségfejlesztő iskolában, illetve szakgimnázium nem szakképző évfolyamán

Szakgimnáziu m szakképző évfolyamán

Alapfo kú művés zeti iskolá ban

Kollég iumba n

Pedag ógiai szaksz olgálat nál, utazó gyógy pedag ógusi, utazó kondu ktori hálóza t, kiegés zítő nemze tiségi nyelvo ktatás feladat nál

Fejlesz tő nevelé s- oktatás ban

Összes en (o01+

…+o0 4+o06

+…+o 13)

Részmunkaidősból a teljes munkaidő

közismereti tárgyat tanít

szakmai elméleti

szakm ai gyakor lati

elméle ti

gyakor lati

10 %-

a alatti

10-50

%-a közötti

50 %-

a feletti

összes en

ebből szakkö zépisk ola két éves érettsé gire felkész ítő évf.

tárgyat

tárgyat

tanít

tanít

foglalkoztatott

munkaidőben foglalkozatott

Teljes munkaidős

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

0

0

0

16

0

0

0

ebből nő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

0

0

0

13

0

0

0

Részmunkaid ős

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

4

0

0

0

ebből nő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

Óraadó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

6

0

0

0

ebből nő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

4

0

0

0

Összesen (s01+s03+s05

)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

0

0

0

26

0

0

0

ebből nő (s02+s04+s06

)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

0

0

0

18

0

0

0

 

 

 

Fő munkaviszony keretében, pedagógus munkakörben alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő táblázat

2018-as statisztikai adatok alapján

 

 

 

Intéz mény vezet ő

Intéz mény vezet ő- helyet tes

Tagin tézmé ny- vezet ő, Intéz mény

-

egysé g- vezet ő

Tagin tézmé ny- vezet ő- helyet tes, Intéz mény

-

egysé g- vezet ő- helyet tes

Óvod ai csop. fogl.

Osztá ly- tanító

Szako s tanítá st végző

Szak mai gyak. okt. végző

Nyelv tanár, testne velő, ének- zene tanár

Kollé giumi nevel őtaná r

Köny vtáros

-tanár

Kond uktor

Gyógypedag ógus, konduktor

Pszic hológ us

Fejles ztő pedag ógus

Gyóg ytestn evelő

Egyé b

Össze s (o01+ o02+

…+o 18)

Logo pédus

egyéb

Pedagógus képesítés

Középiskolai tanár

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Általános iskolai tanár

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Tanító

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanító, speciális képesítéssel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyógypedag ógus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felsőfokú végzettségű óvodapedagó gus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Középfokú végzettségű óvodapedagó gus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakoktató

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógus képesítéssel rendelkező, egyéb felsőfokú végzettségű

1

1

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Pedagógus képesítéssel nem rendelkező, egyéb felsőfokú végzettségű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógus képesítéssel nem rendelkező, szakmai tárgyra képesített

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógus képesítéssel nem rendelkező, középfokú végzettségű

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Összesen (s01+s02+…+s12

)

1

1

0

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

 

 

 

Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók létszáma, nyitóadatok - összesítő táblázat

2018-as statisztikai adatok alapján

 

 

 

 

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből

 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=039968

 

 

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből

 

14     - Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola Kálvin János utca 11. szám alatti Telephelye

 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039968&th=014

 

15     - Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola Szelei úti Telephelye https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039968&th=015

019 - Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola Báthory István utcai Telephelye https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039968&th=019

021 - Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039968&th=021

 

5.  Általános adatok

 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

A tankötelezettség teljesítésének megkezdése, az általános iskolai, alapfokú művészeti iskolai felvétel, a tanulói jogviszony keletkezése

  1. § (1) * A (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a járási hivatal közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal, amelyet megküld az illetékességi területén működő települési önkormányzatok, továbbá a tankerületi központ részére.

 

(2)   * Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között - a járási hivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban - köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

 

(3)  *  Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a járási hivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.

 

(4)   * Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

 

(5)   A felvételi eljárásban az Nkt. 50. § (3) bekezdés b) pontjában szabályozott felvételi vizsgának számít - a szervezés formájától és elnevezésétől függetlenül - a jelentkező minden olyan beszámoltatása, megmérettetése, mérése, értékelése, amelynek célja a tárgyi tudás, a tudásszint, készség megismerése.

 

(6)   * Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

 

  1. § (1) Az alapfokú művészeti iskolába külön jelentkezési lap benyújtásával kell jelentkezni. A felvételi eljárás rendjét az iskola igazgatója határozza meg. A beiratkozás időpontját a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal korábban - a helyben szokásos módon - nyilvánosságra kell hozni.

 

(2)   Az alapfokú művészeti iskolában, ha az igazgató másképp nem rendelkezett, a jelentkező képességeit az iskola - adott művészeti ágnak megfelelő végzettségű és szakképzettségű - pedagógusaiból álló bizottság méri fel. A bizottság a jelentkezők képességeinek felmérése után javaslatot készít az igazgatónak a kérelem elbírálására, továbbá arra vonatkozóan, hogy melyik évfolyamra és tanszakra vegyék fel a jelentkezőt. Ha a tanuló az alapfokú művészeti iskola magasabb évfolyamára kéri felvételét, a jelentkezési lapján ezt fel kell tüntetnie. Kérelméről a bizottság különbözeti vizsga alapján dönt, az alapfokú művészetoktatás követelményeinek és tantervi programjának az adott évfolyamra meghatározott rendelkezései alapján.

 

(3)   *  Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító

 

döntést hoz. A kérelemnek helyt adó döntést az iskola igazgatója írásban közli a tanulóval, kiskorú tanuló esetén a szülővel, továbbá átvétel esetén a döntésről értesíti az előző iskola igazgatóját. Az iskola igazgatója tanuló felvételének, átvételének megtagadásáról határozat formájában dönt. Az iskola igazgatója a felvételi, átvételi kérelem benyújtásával kapcsolatos ügyintézés, határidő-számítás, mulasztás elbírása során a köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el.

 

(4)   * A kötelező felvételt biztosító iskola igazgatója a járási hivataltól kapott nyilvántartás, a kijelölt iskola a megküldött szakértői vélemény vagy a járási hivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt, ha a gyermeket az iskolába nem íratták be.

 

(5)   * Az iskola igazgatója értesíti a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt, ha olyan gyermeket, tanköteles tanulót vett fel vagy át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény körzetében van.

 

(6)   A tanuló átvételére - a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel - a tanítási év során bármikor lehetőség van. Az átvételi kérelemhez a 22. § (4) bekezdésében felsorolt iratokat kell mellékelni.

 

(7)  Ha az általános iskolai tanuló úgy kíván iskolát váltani, hogy az az iskolatípus változtatásával is jár, az átvételre a felvételre megállapított eljárás szerint kerülhet sor.

 

(8)   * Az iskolába felvett gyermeket, tanulót - beleértve a magántanulót is - az iskola tartja nyilván. Az iskola a vele tanulói jogviszonyban álló és a 49. § (1)-(3) bekezdése szerint benyújtott kérelem alapján vendégtanulói jogviszony létesítésére engedélyt kapott tanulókról külön nyilvántartást vezet. Ha a tanköteles tanuló iskolát változtat, akkor a tanuló további nyilvántartása az átadó iskola értesítése alapján az átvevő iskola feladata, és a tanuló adatait az átadó iskola a járási hivatal egyidejű értesítése mellett tizenöt napon belül törli nyilvántartásából. Az iskola nyilvántartásában marad az a tanköteles tanuló, aki iskolai tanulmányait külföldön folytatja.

 

(9)   * Ha a tanköteles tanuló az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzése után a középfokú iskolai felvételi eljárásban nem vett részt, az általános iskola igazgatója értesíti a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt, valamint a megyeszékhely szerinti járási hivatalt.

 

(10)  Ha a tanulót rendkívüli felvételi eljárás keretében vették fel az iskolába, a beiratkozásának időpontját az iskola igazgatója állapítja meg.

 

A beiratkozásra meghatározott idő:

http://www.bihari.abony.hu/index.php/dokumentumaink/munkaterv

 

 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

 

A Fenntartó által engedélyezett létszám a 2017. októberi statisztika szerint: 332 fő Ebből hangszeres tanulók száma: 316 fő

 

Kötelező elméleti csoportok száma: 30 Kötelező, választható csoportok száma: 21

 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

A Ceglédi Tankerületi Központ 8/2018. (V.15.) számú szabályzata. A Ceglédi Tankerületi Központ térítési díj és tandíj szabályzata. http://www.bihari.abony.hu/index.php/dokumentumaink/teritesidij-es-tandij-szabalyzat

 

 

11

 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

A 2018/2019.tanév munkatervének elfogadása 2018.10.03-án történt meg a fenntartó által. A Ceglédi Tankerületi Központ felülvizsgálta az intézmény vezetője által összeállított és a tantestület által elfogadott éves munkatervet. Értékelése:" Az Ön által készített munkaterv részletes, igényesen összeállított, a jogszabálynak megfelelő".

 

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai:

 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

A Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola hétfőtől-péntekig reggel 7:00 óra és este 20:00 óra, szombaton reggel 8:00 és délután 16:00 óra között tart nyitva. Ettől eltérő időben történő nyitva tartásra megfelelő tanári felügyelet biztosítása mellett, az igazgató adhat engedélyt. Az iskola diákjai a nyitvatartási idő alatt az épületben, illetve az iskola területén tartózkodhatnak abban az esetben, ha nem zavarják a zeneiskolában folyó munkát.

 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

http://www.bihari.abony.hu/index.php/dokumentumaink/munkaterv

 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

A pedagógus életpályamodell bevezetése kapcsán, Intézményvezetőnk 2014. áprilisában feltöltötte portfólióját az Oktatási Hivatal oldalára, így a rendkívüli eljárás keretében, 2015. január 1-jétől Pedagógus II. fokozatba lépett.

A 2016/2017 tanév második felében Intézményvezetőnk – ciklusának negyedik évében- tanfelügyeleti látogatása megtörtént.

 

A 2017-es Rendkívüli eljárás keretében

-12 fő pedagógus és

-11 fő könyvtáros - tanító lépett Pedagógus II. fokozatba.

A 2017/18-as tanévben iskolánkban Intézményi tanfelügyeleti látogatás történt. A 2018. évi minősítési eljárás keretében:

-  Intézményvezetőnk mesterpedagógus minősítő vizsgájára kerül sor

-  1 fő pedagógus jelentkezett minősítési eljárásra, minősítése 2018 őszén várható Portfóliójukat 2017. november 25-ig töltötték fel.

A 2018/2019-es tanévben

-1 fő pedagógus feltöltötte a portfólióját 2017. 11.25-ig, az ő minősítése 2018.novemberében lesz.

-  1fő gyakornok pedagógus jelentkezett a kötelező minősítési eljárásra és

-  1fő pedagógus jelentkezett  Pedagógus II. célfokozatot megcélzó minősítési eljárásra . Portfóliójukat feltöltik 2018. november 25-ig.

 

 

Utolsó frissítés: 2019.01.24.

 

 

6.  Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek

 

Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:

 

Az Intézményben folyó képzés évfolyamainak lebontása :

-  Előképző 1.-2. évfolyam

-  Alapfok 1.-6. évfolyam

-  Továbbképző 7.- 12. évfolyam

 

Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel:

http://www.bihari.abony.hu/index.php/dokumentumaink/munkaterv

 

A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:

http://www.bihari.abony.hu/index.php/bemutatkozas/iskolank-toertenete

 

Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:

http://www.bihari.abony.hu/index.php/dokumentumaink/munkaterv

 

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:

http://www.bihari.abony.hu/index.php/dokumentumaink/munkaterv

 

 

 

Utolsó frissítés: 2018.03.21.

 

 

7.  Működését meghatározó dokumentumok

 


Szervezeti és működési szabályzat:


https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-039968-0

 

Házirend:                                  https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-039968-0 Pedagógiai program:  https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-039968-0

 

 

 

A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2019. január 24.