Házirend

 

Az iskola neve: Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola

Székhelye: 2740 Abony, Kálvin János utca 1.

Az intézmény fenntartója: Ceglédi Tankerületi Központ

OM azonosító: 39968

 

 

A Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola nagy múltú oktatási intézmény, amely alapfokú művészetoktatási feladatai mellett fontos szerepet tölt be Abony város és vonzáskörzete közművelődési feladatainak ellátásában. Amikor ide felvételiztél, elfogadtad a zeneiskola rendjét és hagyományait, egyben vállaltad, hogy ápolod és megőrzöd azokat. A zeneiskolai élet Rád vonatkozó szabályait jogod és érdeked megismerni, betartásuk kötelességed. E szabályok gyűjteménye az iskolai Házirend:

 

 

I. A diákok jogai és kötelességei

 

1. A diákok egyéni jogai

Minden diákot megilletnek bizonyos jogok, amelyek csak jogszabályokban meghatározott esetekben korlátozhatók. Ezeket a jogokat tehát kiérdemelned nem kell, de meg kell tanulnod helyesen élni velük.

A törvény szerint minden diáknak joga, hogy:

·        tiszteletben tartsák személyiségi jogait: a magánélethez, személyes tulajdonhoz, levéltitokhoz, méltóságának, jó hírnevének megőrzéséhez, személyiségének szabad kibontakoztatásához, önrendelkezéséhez való jogát, ha ezek gyakorlása közben nem korlátoz másokat jogaik (többek között a tanuláshoz való jog) gyakorlásában, és nem veszélyezteti mások egészségét, testi épségét;

·        iskolánk valamennyi növendékének joga, hogy a képességeinek leginkább megfelelő, személyiségének fejlődését legjobban segítő oktatásban, nevelésben részesüljön;

·        minden növendéknek, akinek képessége és szorgalma ezt indokolttá teszi, joga van emelt szintű, „B” tagozatos képzésre.

·        használja a zeneiskola létesítményeit, rendelkezésre álló eszközeit;

·        a zeneiskolai beiratkozás előtt benyújtott kérelmére kedvezményes térítési díjban részesüljön. (A kedvezmény mértékét a fenntartó határozza meg);

·        válasszon a választható tantárgyak, foglalkozások közül, diákkör munkájában vegyen részt;

·        részt vegyen az iskola közéletében, az őt érintő döntések meghozatalában, a jogszabályokban meghatározott esetekben, választó és választható legyen a diákképviseletben;

·        az emberi méltóság tiszteletben tartására javaslatot tegyen, és véleményt nyilvánítson minden, az iskola életével, vagy személyével összefüggő kérdéssel kapcsolatban, valamint e körben kérdést intézzen az iskola vezetéséhez és tanáraihoz;

·        tájékoztatást kapjon tanulmányi előmeneteléről, munkája értékeléséről, érdemjegyeiről, birtokába jusson a jogai gyakorlásához szükséges ismereteknek;

·        szükség esetén kérje érdekeinek képviseletét, jogorvoslattal éljen.

 

2. A diákközösség jogai

Vannak olyan jogok, amelyek csak a diákok közösségében értelmezhetők vagy gyakorolhatók. Részben ezek érvényesítésében jött létre a Diákönkormányzat, amelynek működését saját szabályzata írja le.

Közösségileg gyakorolható jogok:

·        diákkörök szervezése,

·        zeneiskolai programok szervezése, rendezése,

·        diákmédia (újság) működtetése;

·        a tanári munka szervezett véleményezése;

·        diákok érdekképviselete;

·        egyetértési jog a zeneiskolai házirend elfogadásakor, illetve a szervezeti és működési szabályzat törvényben meghatározott részeinél;

·        véleményezési jog a diákok (egy tanszaknál) nagyobb közösségeit érintő döntések meghozatalánál;

·        döntési jog egy tanítás nélküli munkanap programjáról.

 

3. A diákok kötelességei

Az itt következő felsorolás kötelességeid közül a legalapvetőbbeket tartalmazza. Ezek tág medrében kell folynia itteni életednek, megtartásuk biztosítja a zeneiskolai munka zavartalanságát, eredményességét, és nem utolsó sorban személyes érdekeidet is szolgálják.

A diák kötelessége, hogy:

·        részt vegyen a kötelező és választható foglalkozásokon;

·        tanulmányait rendszeres munkával, fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően végezze;

·        megtartsa a zeneiskola Házirendjét és a zeneiskolai élet egyéb szabályait;

·        óvja saját és társai testi épségét, egészségét, jelentse, ha ezeket veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlel;

·        rendeltetésszerűen használja és védje a zeneiskola létesítményeit, eszközeit, óvja mások személyes tulajdonát;

·        tartsa tiszteletben mások jogait és emberi méltóságát;

·        munkájával, együttműködésével segítse a zeneiskola közművelődési feladatainak ellátását.

 

 

II. Az iskola épületének használati rendje

 

1. Az iskola épülete

A zeneiskola hétfőtől-péntekig reggel 700 óra és este 2000 óra, szombaton reggel 800 és délután 1400 óra között tart nyitva. Ettől eltérő időben történő nyitva tartásra megfelelő tanári felügyelet biztosítása mellett, az igazgató adhat engedélyt. Az iskola diákjai a nyitvatartási idő alatt az épületben, illetve az iskola területén tartózkodhatnak abban az esetben, ha nem zavarják a zeneiskolában folyó munkát.

Ügyelj a termek, folyosók, mellékhelyiségek tisztaságára, berendezésük épségére! Az észlelt károkat jelentsd tanáraidnak vagy az iskola vezetőségének!

 

2. Az osztályterem

·        a tanulók szolfézs és a csoportos órák után a tanteremben csak tanári engedéllyel tartózkodhatnak;

·        a tanulók a tanítási órát nem zavarhatják, a tantermekbe tanítási időben benyitni tilos!

·        mivel az osztálytermek kölcsön-tantermek, a zeneiskolai oktatás időpontjában növendékeink az általános iskolák házirendjét is kötelesek betartani;

Soha ne hagyj pénzt, vagy nagy értékű tárgyat az osztályteremben! Ezeket tartsd magadnál, vagy őrzésükre kérd meg tanárodat!

 

 

 

 

 

 

3. A szaktanterem

·        a szaktanterem hangszereit és audiovizuális eszközeit kizárólag a szaktanteremért felelős tanár engedélyével lehet használni;

·        a tanítási órák látogatására jogosult hivatalos személyeken kívül az igazgató engedélyt adhat más személyeknek is a hangszeres órák látogatására;

·        gyakorlás céljára üres termet az igazgatóságtól lehet igényelni a főtárgy tanár egyeztetése alapján;

·        a tanterem kulcsát az irodából növendék nem kérheti ki, csak külön tanári vagy igazgatói engedéllyel;

·        a szaktantermek használatának rendjét, a balesetvédelmi előírásokat a szaktanárok ismertetik a tanév elején;

·        a tanulóért érkező vagy várakozó felnőtt az iskola folyosóján tartózkodhat;

Szaktantermi munkád során mindig tartsd szem előtt ezeket!

 

4. A könyvtár

A könyvtár szolgáltatásai a nyitvatartási és kölcsönzési idő alatt állnak a tanulók és a tanárok rendelkezésére. A könyvtár nyitvatartási rendje a könyvtár ajtaján szerepel.

A kikölcsönzött kottákra nagyon vigyázz, mert társaid is szeretnének még belőle tanulni!

 

 

III. A zeneiskolai élet rendje

 

A./ TANÍTÁSI IDŐBEN

 

1. Érkezés a zeneiskolába

·        Hangszeres órákon, csoportos foglalkozásokon a mobiltelefonokat ki kell kapcsolni!

·        legalább 5 perccel az óra kezdése előtt érkezz meg, hangszert, tankönyvet, kottát, füzetet, tájékoztató füzetet (ellenőrzőt), írószerszámot hozz magaddal!

·        Megjelenésed legyen rendezett, magad pedig légy felkészült!

 

 

 

2. Hiányzások, igazolások

·        betegség esetén lehetőség szerint a hiányzás első napján a szülő jelezze gyermeke távolmaradásának okát és várható időtartamát.

·        ha a távolmaradást nem igazolják a mulasztás igazolatlan marad;

·        az iskola értesíti a szülőt, ha a kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a 6 órát eléri. Az értesítésben felhívja a figyelmet az igazolatlan mulasztás következményeire, – ha tíz tanítási óránál többet mulaszt, megszűnik a növendék tanulói jogviszonya.

Az igazolatlan óra súlyos fegyelmi következményekkel jár!

Ha egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztásaid együttesen a tanítási órák egyharmadát meghaladják, nem vagy osztályozható. Ebben az esetben, ha a tantestület engedélyezi, osztályozó vizsgát tehetsz, vagy tanulmányaidat évfolyamismétléssel folytathatod!

 

3. Késés, pótlás

·        a tanuló esetleges késése vagy az órabeosztástól eltérő megjelenése miatt elmaradt órát a tanár nem köteles pótolni, kivéve abban az esetben, ha megfelelő indoklás alapján az igazgatóság engedélyezi. A foglalkozásokról való távolmaradás engedélyezését kiskorú tanuló esetén a szülő vagy a gondviselő kérheti.

 

4. Értékelés, számonkérés

·        a szaktanár a tanulót havonta érdemjeggyel értékeli;

·        a tanuló, illetve a szülő a naplóba bekerült jegyekről a tájékoztató füzetben (ellenőrző) havonta értesül;

·        a zeneiskola tanulója tanulmányi és vizsgakötelezettségének (növendékhangversenyek, tanszaki hangversenyek, kötelező és főtárgy vizsgák alkalmával) köteles eleget tenni;

Kiemelkedő tanulmányi munkádért, szorgalmadért jutalomban részesülhetsz!

 

Évközi, év végi jutalmazás formái:

·        tanári dicséret szóban, ill. tájékoztató füzetbe írva;

·        igazgatói dicséret a tájékoztató füzetbe írva;

·        év végi tárgyjutalom (könyv, kotta, kazetta, CD);

·        bizonyítványba írt dicséret;

·        részvétel zenei táborban, külföldi szereplésen, rangos koncerten, operaelőadáson.

 

5. Az épület elhagyása

A zeneiskola épületét a tanítási órák ideje alatt engedély nélkül elhagyni szigorúan tilos!

A zeneiskolai óráid ideje alatt zenetanáraid felelnek testi épségedért!

 

 

6. Rendkívüli események

Tűzriadó és bombariadó esetén a tanárod útmutatásai alapján köteles vagy elhagyni az iskola épületét, a begyakorolt rendben!

·        A bombariadó miatt elmaradt tanítási órákat pótolni kell.

 

B./ TANÍTÁSI IDŐN KÍVÜL

 

1. Diákmédia

A média a Diákönkormányzat kezelésében működik. Szerkesztésében bárki részt vehet, aki kedvet, tehetséget és kitartást érez magában ehhez a munkához.

Az iskolán belüli információáramlás biztosítása, külső információk befogadása és hasznosítása, valamint kulturális értékek közvetítése érdekében hozhatja létre a Diákönkormányzat az iskolai diákmédiát.

 

2. Ünnepségek, iskolai rendezvények, versenyek

·        Azok a növendékek, akik iskolai vagy külső szereplésen vesznek részt, a fellépés napján felmentést kérhetnek a kötelező tárgyi órák látogatása alól a főtárgy tanártól.

·        Ha a zeneiskolai növendéket iskolán kívül szereplésre kérik fel, ehhez hangszeres tanárának engedélye szükséges. A tanár segít a felkészülésben, és minden olyan esetben hozzájárul a fellépéshez, amikor a színvonalas szereplés személyi és tárgyi feltételei adottak.

·        A növendékhangversenyek, az iskola által szervezett vagy támogatott egyéb hangversenyek a növendékeket szolgálják. A hangversenyek meghallgatását, a pontos érkezést és az ott tanúsított kultúrált viselkedést elvárjuk.

·        A versenyekre, fesztiválokra, vendégszereplésekre történő utazások alkalmával minden növendékünktől elvárjuk, hogy játékával és viselkedésével iskolánk és városunk jó hírnevét öregbítse.

·        Külföldi vendégszereplésen, versenyen iskolánkon és városunkon kívül hazánkat is képviseli minden növendék, ez fokozott megbecsülést jelent, de nagyobb felelősséggel is jár.

Ezekben a helyzetekben nemcsak magadat, hanem zeneiskoládat is képviseled, öregbíted, vagy csorbítod hírnevét!

Hangverseny látogatáskor az elemi illemszabályokat tartsd be: érkezz pontosan, tételek között ne tapsolj, felesleges ki-be járkálással ne zavard a műsort! Hallgasd végig Társaid produkcióját hozzátartozóddal együtt!

 

 

3. Káros élvezeti cikkek, drogok

Az intézményben, illetve az intézmény rendezvényein, programjain a dohányzás és a szeszes ital fogyasztása szigorúan tilos.

Drogok birtoklását, fogyasztását, és terjesztését a Törvény szigorúan bünteti!

 

 

IV. Hivatalos ügyek

1. A tanév rendje, a tanítás nélküli napok felhasználásának elvei

·        A jogszabályban meghatározottak szerint, illetve igazodunk a helyi általános iskolák tanítási rendjéhez.

·         Az alapfokú művészetoktatási intézményekben a szorgalmi idő első és utolsó napját – a szorgalmi idő első és utolsó hetének keretében – a tanév rendjét szabályozó miniszteri rendeletben foglaltak alapján az igazgató határozza meg.

·        A rendeletben meghatározott tanítás nélküli munkanapok programjáról, időpontjáról a nevelőtestület dönt, egy tanítás nélküli munkanap időpontjáról és programjáról a DÖK jogosult dönteni.

2. Térítési díj:

A művészetoktatási térítési díj és tandíj fizetésére vonatkozó szabályok

 

Térítési díj és tandíj fizetésének szabályozása a házirendben

Az intézményben fizetendő térítési díj és tandíj mértékét Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2005. (V. 17.) sz. rendeletében állapította meg. A díj összege a növendék tanulmányi eredményétől függő mértékben csökken, a   tanulmányok    megkezdésekor  az  első  félévi tanulmányi  eredmény  eléréséig kedvezmény nem adható.

 

Azok a hátrányos helyzetű tanulók, akik a 2005/2006. tanítási évben és ezt követően kezdik meg tanulmányaikat a művészetoktatásban, térítési díjat nem fizetnek. A hátrányos helyzetet igazoló dokumentumot (gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságról szóló határozatot) a főtárgy tanárának szeptember 10-ig be kell mutatni, és az erről szóló nyilatkozatot kitöltve be kell nyújtani.

 

A térítési díj és tandíj negyedévenként fizetendő. A következő félévi térítési díj és tandíj összegéről szóló határozatot a főtárgy tanára a bizonyítványosztáskor, új beiratkozó esetében a beiratkozáskor adja át a növendéknek.

 

A befizetések határideje:

                                 szeptember 15.

november 15.

február 15.

április 15.

 

A díjak befizetése az intézményben szokásos módon az iskolatitkárnál a kihirdetett időpontban és helyen történik.

 

A térítési díj és a tandíj visszatérítésére nincs lehetőség.

Térítési díjjal tartozó növendék az órákat nem látogathatja, és amennyiben tartozását felszólításra, az abban a megadott határidőre sem rendezi, kizárásra kerül.

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről szóló6/2000. (II. 29.) sz. rendeletének 7/A. §-ában foglaltak alapján művészetoktatási hozzájárulás adható. A térítési díj hozzájárulást csak egy szakágban vehetik igénybe azok a növendékek, akik a 2005/2006. tanévet megelőzően kezdték meg alapfokú művészetoktatási tanulmányaikat, és a térítési díjat az egész évre befizették. 

 

Térítési díj ellenében igénybe vehető ellátások:

 

Øheti hat tanórai (300 perc) foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához,

Øévenkénti egy meghallgatás (vizsga) és egy művészi előadás

Øegy alkalommal - tanulmányi eredmények nem teljesítése miatt - az évfolyam megismétlése,

Øaz iskola létesítményeinek, felszereléseinek igénybevétele, használata e szolgáltatások körében.

 

Tandíjért igénybe vehető szolgáltatások:

 

Øaz alapfokú művészetoktatásban a közoktatási törvény 115. §-ában meghatározott 300 percet meghaladó tanórai foglalkozás,

Øa tankötelezettség megszűnése után annak, aki nem áll tanulói jogviszonyban minden tanórai foglalkozás,

Øa huszonkettedik életév elérésétől minden tanórai foglalkozás,

Øa pedagógiai programhoz (alaptevékenységhez) nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás.

 

·        A zeneiskolában fizetendő térítési díj mértékét az önkormányzat állapítja meg.

·        A térítési díj összege a növendék tanulmányi eredményétől függően változik. Mértékét a fenntartó rendelete és a növendék előmenetele alapján félévenként állapítjuk meg.

·        A térítési díj elengedése, mérséklése, ill. a havi részletfizetés engedélyezése iránti kérelmet az igazgatónak címezve a főtárgy tanárhoz kell benyújtani június 5-ig, szeptember 5-ig, illetve február 5-ig. A kérelmet indokolni kell. A részletfizetési kedvezményben részesített növendék a térítési díj esedékes havi részletét minden hónap 10-ig köteles befizetni. A második késedelmes befizetés a részletfizetési kedvezmény megvonását eredményezi, a félévi térítési díjhátralék azonnal esedékessé válik.

3. Ügyintézés, fogadóóra

·        Az igazgató előzetes egyeztetés alapján fogadja a szülőket.

·        A szaktanár előre egyeztetett időben ad tájékoztatást a növendék előmenetelével kapcsolatban.

Az iskola levélcíme: Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola2740. Abony, Klapka György u.11/a

Az iskola telefonszáma: 53/360-037 53-562-183 Fax: 53/360-931.

·        Hivatalos ügyintézés az intézmény titkárságán szorgalmi időben reggel 900 – 1200 óráig, illetve 1300 – 1600 óráig.

 

4. Fegyelmi ügyek

A házirend megsértése esetén fegyelmező intézkedéseket alkalmaz az intézmény:

·        szóbelifigyelmeztetés

·        írásbeli figyelmeztetés

·        írásbeli intés

·        igazgatói intés

Fegyelmi eljárás lefolytatása után megállapítható fegyelmi büntetések:

·        megrovás

·        szigorú megrovás

·        meghatározott kedvezmények csökkentése, illetve elvonása

·        eltiltás a tanév folytatásától

·        áthelyezés másik csoportba vagy iskolába

Mások testi épségének szándékos veszélyeztetése, szándékos agresszió esetén el kell tekinteni a fegyelmi fokozatok betartásától.

 

5. Kártérítési felelősség

Az iskolának kárt okozó növendék a jogszabályokban meghatározott mértékben kártérítési felelősséggel tartozik, a károkozás gondatlan vagy szándékos jellegétől függetlenül.

·        Növendékeink használhatják az iskola felszerelését, berendezéseit, a takarékosság és állagmegóvás szabályainak betartásával.

·        Kottát, könyvet, hangszert kölcsönözhetnek a szükségleteik és a lehetőségek figyelembe vételével. A kölcsönzött hangszerekért, könyvekért, kottákért a növendékek, ill. a kiskorú növendékek szülei erkölcsi és anyagi felelősséggel tartoznak. A hangszerek karbantartása, a rendellenes, vagy gondatlan használatból eredő hiba szakszerű javíttatása a növendék költségére a zeneiskola elvégezteti.. A hangszerek nagyjavítása (generálozása) nem a kölcsönvevő feladata.

6. Kérdések, jogorvoslat

Az zeneiskolai élettel, személyeddel kapcsolatos kérdésekkel, problémáiddal fordulj szaktanárodhoz, vagy az igazgatósághoz. Ha úgy érzed, hogy társaid, vagy tanáraid részéről méltánytalanság, jogtalanság ért, jogorvoslattal fordulhatsz az iskola vezetéséhez, vagy az iskola fenntartójához, és kérheted érdekeid képviseletét a Diákönkormányzattól.

 

 

7. A Házirend hatálya

·        A Házirendet az iskola igazgatója terjeszti a nevelőtestület elé, és a nevelőtestület fogadja el, a Diákönkormányzat egyetértésével.

·        A nevelőtestület az elfogadás előtt beszerzi a Szülői Fórum véleményét.

·        Módosítására mindenki tehet javaslatot.

·        A házirend a nyilvánosságra hozatalának dátumától érvényes.

·        Az iskola igazgatója és a pedagógusok a Házirend érvényesülését folyamatosan figyelemmel kísérik

 

 

 

 

8. Hatálybalépés

 

·        A házirend vonatkozik az iskolával jogviszonyban álló tanulókra, a pedagógusokra, az iskola más alkalmazottaira. Megszegése fegyelmi következményekkel jár.

·        Betartása hozzásegíthet ahhoz, hogy rendezett, működőképes közegben végezzük munkánkat.

 

 

9. Záró rendelkezések

 

·        A házirend felülvizsgálata évente történik. A felülvizsgálatot kérheti a nevelőtestület, a Szülők Fóruma, illetve a Diákönkormányzat

 

10. Nyilvánosságra hozatal

 

·        A házirend egy-egy példányát elhelyezzük az iskola tantermeiben, könyvtárában, illetve az irodában megtekinthető.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezzel egyidejűleg az intézmény korábbi Házirendje hatályát veszti

 

 

A házirendet 2013. szeptember 5-én a nevelőtestület elfogadta.

 

 

                                                                  ……………………………………

                                                                                    igazgató

 

…………………………………….            ……………………………………

A nevelőtestület képviseletében                   A nevelőtestület képviseletében

 

 

 

 

A Diákönkormányzat a Házirenddel egyetért.

 

……………………………………

 

 

A Szülői Fórum a Házirenddel egyetért.

 

                                                                           ………………………………

 

 

 

 

 

Jóváhagyta:

 

 

Abony, 2013.……………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet:

 

           2. melléklet a …../2011. (…..) önkormányzati rendelethez

 

          2. melléklet a  2/2010. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

 

2013/2014. tanév térítési díja az alapfokú művészetoktatásban

 

1.

1.1. Zeneművészeti ág esetén

 

18 éven aluli tanulók

 

kategória

Tanulmányi eredmény

Éves térítési díj (Ft)

2013/2014. tanév

I.

4,5-5,0 (jeles-kitűnő)

16.605

II.

(és kezdő)

3,5-4,4 (jó)

19.160

III.

2,5-3,4 (közepes)

25.550

 

18 éven felüli de 22 éven aluli tanulók

 

kategória

Tanulmányi eredmény

Éves térítési díj (Ft)

2013/2014. tanév

I.

4,5-5,0 (jeles-kitűnő)

38.320

II.

(és kezdő)

3,5-4,4 (jó)

57.485

III.

2,5-3,4 (közepes)

76.645

 

Heti 2 foglalkozáson (szolfézs, előképző) a mindenkori térítési díj 50 %-a értendő.

 

 

1.2. Más művészeti ág esetén (képző-, színház-, báb-, tánc-,)

 

18 éven aluli tanulók

 

kategória

Tanulmányi eredmény

Éves térítési díj (Ft)

2013/2014. tanév

I.

4,5-5,0 (jeles-kitűnő)

16.920

II.

(és kezdő)

3,5-4,4 (jó)

25.380

III.

2,5-3,4 (közepes)

33.840

 

 

 

 

18 éven felüli de 22 éven aluli tanulók

 

kategória

Tanulmányi eredmény

Éves térítési díj (Ft)

2013/2014. tanév

I.

4,5-5,0 (jeles-kitűnő)

21.150

II.

(és kezdő)

3,5-4,4 (jó)

29.610

III.

2,5-3,4 (közepes)

38.070

 

 

2.

 

2013/2014. tanévben fizetendő tandíj az alapfokú művészetoktatásban

 

 

2.1.   Egyéni hangszeres tanulók tandíja: 128.400,- Ft

2.2.   6 éven aluli heti két órában résztvevő gyermekek éves tandíja: 15.229.-Ft/fő/év

2.3.  Csoportos oktatásban heti négy órában résztvevő gyermekek éves tandíja: 30.459.- 

        Ft/fő/év